Termékek Menü

„bonyART Design – és az Esküvő Kiállítás - Cewes2018 közös - nyereményjáték”

„bonyART Design – és az Esküvő Kiállítás - Cewes2018 közös - nyereményjáték”

Jelen szabályzat a bonyART Design által kezelt, karbantartott, https://www.facebook.com/BonyART.design/ Facebook oldalon futó „bonyART Design – és az Esküvő Kiállítás - Cewes2018 közös - Nyereményjáték”-ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), a következő feltételekkel.

Részletes játékszabály

1.    A játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője, és a nyeremények felajánlója a Esküvő Kiállítás - Cewes2018 (székhely(Cég neve: Miracolso Event Kft; Cégjegyzékszám: 01-09-205472; Adószám:25197222-2-41;Székhely: 1054. Budapest, Honvéd utca 8; Ügyvezető: Dégi Éva). (továbbiakban: Szervező), a játék lebonyolításáért a bonyART Design weboldal tulajdonosa, a Yozzy Global Trade Kft.. (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., adószám: 23341391-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-960993, ügyvezető: Bonyár Miklós) (továbbiakban Megbízott) felel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 • A Játékban Szervező és Megbízott dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játékosok jogai és kötelességei

 • A Játékos a játékba történő nevezésével, és az adatainak megadásával kijelenti, és hozzájárulását adja, hogy a Szervező, mint adatfeldolgozó a játékos személyes adatait és e-mail címét kezelje, és azt tárolja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2018. 10.29. 11:00 – 2018. 11.04. 23:59
Sorsolás: 2018. 11.05. 
Eredményhirdetés: 2018. 11.05.
Nyertesek száma: 1

Nyeremény:

 - 1 db páros belépő a 2018. november 10-11-ei Esküvő Kiállításra

A nyeremény felajánlója:   Esküvő Kiállítás - Cewes2018.   

A játék menete

A játékosoktól a kitűzött Facebook-poszt alatt kommentben várjuk a válaszokat:

 • Mikorra tervezitek az esküvőtöket? Milyen esküvőt szeretnének? Ha te nyernéd meg a páros belépőt kivel mennél ki a kiállításra?

Nincsen jó vagy rossz válasz, minden megadott válasszal részt lehet venni a játékban.

A bonyART Design oldal lájkolása nem feltétele a sorsolásban történő bekerülésének, de minden lájknak és megosztásnak nagyon örülünk.

A nyerteseket a poszt alatt lévő kommentekből véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

A nyeremény:

- 1 db páros belépő a 2018. november 10-11-ei Esküvő Kiállításra, (felajánló: Esküvő Kiállítás – Cewes2018)

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha bármelyik ismérvnek nem felel meg a játékos, akkor kizárásra kerülhet. 

5. Moderálás

Megbízott fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Megbízott fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

A Megbízott saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Megbízott ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Megbízott nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. Mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, Megbízott kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

5. Nyertesek, nyeremények

A játékosok közül a nyertes Játékost (továbbiakban: Nyertes) gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A Nyertes nevét Megbízott a Facebook és weboldalán teszi közzé, legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontban. Pótnyertes ki hirdetésére nem kerül sor.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik;
 • ha a nyeremény átvétele során bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot 5 munkanapon belül;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

A Játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

6. Nyertesek értesítése

 • A nyertesek listáját Megbízott a bonyart.com weboldalon és Facebook oldalon teszi közzé, és a nyertesektől bekéri a nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatokat.
 • A nyerteseknek ezek után jelentkezniük kell a shop@bonyart.design e-mail címen, adataik megadásával.
 • A nyerteseknek kötelezően megadandó személyes adatai: név, lakcím, telefonszám, adószám, hogy a játék szervezője kapcsolatba tudjon lépni velük, és a nyeremény átvételének módját egyeztetni tudják. Amennyiben a nyertes a kért adatok közül egyet vagy többet (például adószám) nem hajlandó megadni, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Amennyiben a nyertes az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik a Játék lebonyolításával megbízott shop@bonyart.design emailcímen, úgy nem jogosult tovább a nyereményre.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti Szervező munkatársa.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9/a

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Játékosok személyes adatait a Szervező és a Játék lebonyolítója a Játékosokkal történő kommunikációra használja. Az itt keletkezett adatokat a Játék Lebonyolítója, minden további engedély nélkül kezelheti a saját adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint. (https://www.bonyart.com/adatvedelmi_nyilatkozat_3). 

A játék regisztrációja során a játékos adatainak beküldése a személyes adatok védelme érdekében biztonságos HTTPS protokollon történik.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9/b

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

Tartalomhoz tartozó címkék: hír Esküvő Kiállítás