Termékek Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – Budapest, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-960993, adószám: 23341391-2-42, statisztikai számjel: 23341391-4791-113-01), mint Vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) által a www.bonyart.com domain alatt üzemeltetett elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (a továbbiakban: Webáruház) nyújtása során Önnek, a vevőnek, mint Fogyasztónak (a továbbiakban: Fogyasztó) a jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, tehát csak abban az esetben adjon fel a Webáruházon keresztül megrendelést, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a rendelkezéseit.

Értelmező rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-ben foglaltak hatálya a Vállalkozás és a Fogyasztó (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti szerződésekre terjed ki. A Webáruház üzemeltetője a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződésekre irányadó jogszabályok alkalmazása szempontjából Vállalkozásnak minősül, tekintettel arra, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el az elektronikus kereskedelmi tevékenysége során. Fogyasztónak minősül a Webáruház minden egyes természetes személy (magánszemély) megrendelője, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a szerződés létrejötte során.
 2. Amennyiben a Webáruház útján a Felek között szerződés jön létre az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, e szerződés távollévők közötti szerződésnek minősül.
 3. A Webáruházban árusított cikkek (a továbbiakban: Termék) a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződésekre irányadó jogszabályok alkalmazása szempontjából terméknek minősülnek.
 4. Jelen ÁSZF-ben foglaltakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel, továbbá a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

 

Általános rendelkezések

 1. Az ÁSZF hatálya minden olyan Fogyasztóra kiterjed, aki a Webáruház internetes felületén keresztül Termék megrendelését kezdeményezi.
 2. A Webáruházban böngészni, azaz a Termék-kínálatot teljes körben megtekinteni szabadon, regisztráció nélkül lehetséges.
 3. A Webáruházban történő vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs eljárás során a Fogyasztónak meg kell ismerni és kifejezetten el kell fogadni a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
 4. A regisztrált Fogyasztókra érvényes adatvédelmi elveket és feltételeket, az e körben fennálló jogaikat és kötelezettségeiket külön Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. A regisztrációs eljárás során a Fogyasztónak meg kell ismerni és kifejezetten el kell fogadni az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.
 5. A Vállalkozás kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás teljesítése során teljesítési segédet vegyen igénybe, különös tekintettel az elektronikus fizetési szolgáltatás nyújtására és a Termék kiszállítására.
 6. A Webáruházban bemutatott termékfotók, a közzétett termékadatok- és leírások a Vállalkozás kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és a Vállalkozás minden ezzel kapcsolatos jogot kifejezetten fenntart a maga részére.
 7. Jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan szerződéses rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

 

 •  
 1. A Webáruház internetes felületén a regisztráció a Fogyasztó alábbi adataival történik:
  1. Kötelezően regisztrálásra kerülő adatok:
 • Családi név
 • Utónév
 • Lakcím
 • Szállítási cím, amennyiben az a lakcímtől eltérő
 • E-mail cím
 • Telefonszám
  1. Választhatóan regisztrálásra kerülő adatok:
 • Születési idő
 1. A regisztráció során megadott személyes adatok helyességéért kizárólagosan a Fogyasztó felel, a Vállalkozás a hibás vagy megtévesztő adatok megadásával keletkezett mindennemű kár tekintetében kizárja a felelősségét.
 2. Az adatok ellenőrzésére, adatmódosításra a regisztrációt követően, továbbá a megrendelés feladása közben is van mód.
 3. A Webáruház internetes felületén történő regisztráció során a Fogyasztó felhasználó neve megegyezik az elektronikus űrlapon megadott e-mail címével. A Fogyasztó a regisztráció során egyedi jelszót választ.
 4. Elfelejtett jelszó esetén a Vállalkozás a Fogyasztónak az internetes felületen benyújtott kérésére új jelszót küld meg a regisztráció során megadott e-mail címre.
 5. A jelszónak a Fogyasztó érdekkörében bekövetkezett elvesztésével, ellopásával vagy egyéb módon történő visszaéléssel keletkezett károkért a Vállalkozás semminemű felelősséget nem vállal.
 6. A Webáruházban regisztrált Fogyasztói adatok kezelésére és felhasználására az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.
 7. A Vállalkozás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75508/2014.

 

 •  
 1. A regisztrált Fogyasztókra érvényes adatvédelmi elveket és feltételeket, az e körben fennálló jogaikat és kötelezettségeiket a Webáruház internetes felületén közzétett külön Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

 

 

A megrendelés (szerződéskötés) folyamata

 1. A Webáruház internetes felületén a megrendelés (szerződéskötés) előzetes regisztrációhoz kötött.
 2. A Webáruházban bemutatott Terméke(ke)t a Fogyasztó előzetesen akként választhatja ki a későbbi megrendelés céljára, hogy a Termék aloldalán feltüntetett „Kosárba” gombra kattint. A Termék(ek) kosárba helyezése nem minősül megrendelésnek és önmagában fizetési kötelezettséget sem keletkeztet.
 3. A kosárba helyezett Termékek köre a megrendelés véglegesítéséig módosítható.
 4. A megrendelés véglegesítése akként történik, hogy a Fogyasztó az általa a kosárba helyezett termékek aloldalán a „Megrendelés” gombra kattint.
 5. A Felek közötti szerződés akkor lép hatályba, amikor a megrendelés a 22. pontban foglaltakat követően – a Webáruház elektronikus rendszerén keresztül, automatikus módon – a Vállalkozáshoz beérkezik.
 6. A beérkezett megrendelésről a Webáruház elektronikus levél útján haladéktalanul visszaigazolást küld a Fogyasztó részére.
 7. A Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Vállalkozás a szerződést nem rögzíti. A szerződés utólagosan nem hozzáférhető.
 8. A szerződés nyelve magyar.
 9. A Vállalkozás nem alkalmaz magára nézve kötelezően elismert, a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexet.

 

Fizetési feltételek

 1. A Webáruház internetes felületén benyújtott megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 2. A Webáruházban kizárólag bankkártyával történő fizetésre van lehetőség.
 3. A bankkártyás fizetéseket a Webáruház részére az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. , cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 , adószám: 10537914-4-44) bonyolítja le (a továbbiakban: Elektronikus fizetési szolgáltató).
 4. Az Elektronikus fizetési szolgáltató által alkalmazott feltételeket és rendelkezéseket, a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit az alábbi linken elérhető és letölthető általános szerződési feltételek tartalmazzák: Ügyféltájékoztató 

 

Szállítási feltételek

 1. A Webáruház internetes felületén megrendelt Termék(ek) kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(székhely:

  H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755 , adószám:12369410-2-44 ) bonyolítja le (a továbbiakban: Szállítási szolgáltató).

 2. A Szállítási szolgáltató a kiszállítást az Európai Unió tagállamainak területére végzi.
 3. A Termék a megrendelést követő 15 (tizenöt) napon túl, de legkésőbb a 30. (harmincadik) napig bezárólag kerül kiszállításra a Fogyasztó részére.
 4. A Szállítási szolgáltató által alkalmazott feltételeket és rendelkezéseket, a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit az alábbi linken elérhető és letölthető általános szerződési feltételek tartalmazzák: megtekintés

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 1. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Hibás teljesítés esetén a Fogyasztó a Vállalkozástól a Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 3. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
 4. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 5. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 6. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 7. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 8. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a Termék forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 9. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Vállalkozással szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 10. A Vállalkozás kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 11. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 12. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 13. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Elállási jog

 1. A Fogyasztót a Termék kézbesítését követő 14 (tizennégy) napban meghatározott jogvesztő határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Amennyiben a Fogyasztó egy megrendelés alkalmával több Terméket is megrendel, az elállási jog gyakorlására fennálló határidő számítása az utolsó Termék kézbesítését követő nappal kezdődik meg.
 2. A Fogyasztó az 51. pontban biztosított jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat a Vállalkozás részére postai vagy elektronikus levél útján történő megküldésével gyakorolhatja.
 3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 51. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi, ugyanakkor a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát határidőben gyakorolta.
 4. Ha a Fogyasztó határidőben eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítási költségeket is.
 5. A Fogyasztó által megfizetett összeg visszatérítése a Fogyasztónak arra a fizetési számlájára történik, amelyről ő maga teljesített.
 6. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
 7. A Vállalkozás kifejezetten fenntartja a jogát a Fogyasztó által megfizetett összeg megtérítésének a visszatartására, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 8. Ha a Fogyasztó a szerződéstől eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 9. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

 •  
 1. A Fogyasztó a Termékkel kapcsolatos panaszával postai levél vagy elektronikus üzenet útján fordulhat a Vállalkozáshoz.
 2. A Vállalkozás a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésének módját ellenzi, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Fogyasztó részére.
 3. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztó részére.
 4. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a Vállalkozás a panaszt elutasítja, úgy az álláspontját minden esetben részletesen megindokolja és a válasz másolati példányát annak keltétől számított 3 évig megőrzi.
 5. A Fogyasztó a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kifogásaival kapcsolatos, a Vállalkozással szemben fennálló jogvitáit a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elé viheti a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján.
 6. A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.
 7. A felek az esetlegesen felmerülő és egyéb módon meg nem oldott jogvitáik tekintetében kikötik a Vállalkozás székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 2. Jelen ÁSZF megszakítás nélkül elérhető a következő oldalon: megtekintés, illetve szabadon letölthető az alábbi linken keresztül: megtekintés.
 3. Jelen ÁSZF 2016. november 10. napján lép hatályba.