Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

 1. 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – Budapest, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-960993, adószám: 23341391-2-42, statisztikai számjel: 23341391-4791-113-01) mint az www.bonyart.com domain alatt elérhető webáruház üzemeltetője elkötelezett felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt. Webáruházunkat olyan módon terveztük, hogy személyes adatai kizárólag az Ön akaratából, kifejezett személyes hozzájárulásával kerülhetnek birtokunkba. Szolgáltatásainkat természetes személy felhasználóink magánszférájának legmesszebb menő tiszteletben tartásával, a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény foglalt személyhez fűződő jogok maradéktalan betartásával nyújtjuk felhasználóinknak.

 

 1. Jelen jogi nyilatkozat hatálya a www.bonyart.com domain alatt elérhető webáruház (a továbbiakban: webáruház) minden felhasználójára (a továbbiakban: felhasználó) kiterjed. Felhasználónak minősül a webáruház valamennyi látogatója, függetlenül attól, hogy az üzemeltetővel hirdetési szerződést köt-e a későbbiekben.
 2. A webáruház üzemeltetője a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – Budapest, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-960993, adószám: 23341391-2-42, statisztikai számjel: 23341391-4791-113-01) (a továbbiakban: üzemeltető). A webáruház látogatása és szolgáltatásaink igénybe vétele során az üzemeltető minősül a hivatkozott jogszabály szerinti adatkezelőnek. Az üzemeltető, mint adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-75508/2014.
 3. E nyilatkozatban a személyes adat, a különleges adat, a hozzájárulás, a tiltakozás, az adatkezelő, az adatkezelés, az adattovábbítás, az adattörlés és az adatfeldolgozás fogalmát a 2011. évi CXII. törvény Értelmező rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kell érteni.
 4. Az üzemeltető személyes adatot kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján kezel.
 5. Az üzemeltető különleges adatot nem kezel.
 6. Az adatbázisba történő regisztráció során, illetve azt követően az adatok valóságtartalmát vizsgálni az üzemeltetőnek nem áll módjában. Az adatok valóságtartalmáért való mindennemű felelősség a felhasználót terheli.
 7. Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja az üzemeltetőnek önkéntesen rögzített adatai kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához; nyilatkozatával pedig kifejezetten elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket.
 8. A felhasználónak jogában áll személyes adatai kezelésének megszüntetését kérni (tiltakozás).
 9. Az üzemeltető regisztrált felhasználóinak személyes adatait kizárólag hirdetési szolgáltatás nyújtásának céljából kezeli, a szükséges mértékben és ideig, a tisztességesség és törvényesség szempontjainak szem előtt tartásával.
 10. Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozással/a webáruházban megrendelés elküldésével hozzájárul az üzemeltetőnek megadott adatai kezeléséhez és feldolgozásához.
 11. Az üzemeltető hírlevél-szolgáltatást igénybe vevő felhasználóinak és a webáruház vásárlóinak a személyes adatait a hirdetési szolgáltatás nyújtásának célján túlmenően marketing és statisztikai célból kezeli, a szükséges mértékben és ideig, a tisztességesség és törvényesség szempontjainak szem előtt tartásával. Az üzemeltető a felhasználói adatait harmadik személy részére nem továbbítja.
 12. A webáruház teljes szöveges, grafikai és minden egyéb tartalma az üzemeltető tulajdonát képezi. Az üzemeltető a webáruház vonatkozásában minden jogát fenntartja.
 13. Az üzemeltető felhívja felhasználói figyelmét arra, hogy a felhasználó számítógépe és a webáruház működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően a felhasználó részéről nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból kockázatos, így a személyes adatok védelme nem biztosított. Az ebből eredő esetleges károkért az üzemeltetőnek felelősséget vállalni nem áll módjában.
 14. Az üzemeltető a felhasználókkal történő kapcsolattartás céljára a következő kommunikációs csatornákat tartja fenn:

Elektronikus levelezési cím: info@bonyart.com

Telefon: +36206204135

Postai levelezési cím: 1222 Budapest, Gyár utca 15.

Hatályba léptette az alulírott helyen és napon az üzemeltető ügyvezetője.

Kelt: Budapesten, 2016. november 10.